TCF Outwork Outreach Officer – CFMEU Manufacturing Division, NSW (Vietnamese Language required)

Published: 17 Jan 2022

Applications close: 5pm on Wednesday 16th February 2022

The Manufacturing Division is a division of the Construction Forestry Maritime Mining and Energy Union. Our industries include textiles, clothing and footwear, forestry, wood-processing, timber & building products, construction activity such as glazing and floor-laying, and manufacturing activity such as furniture-making, glass production, pulp & paper, soft furnishings.

Employer CFMEU Manufacturing Division
Work Type/s: Part-time 5 days per fortnight
Classifications: Advocacy & Campaigns, Unions & Workers Rights, Recruitment Sector/s: Not For Profit (NFP)
Location: Sydney, NSW -

TCF Sector Outwork Outreach Officer

Work within the Textile Clothing & Footwear Sector, Manufacturing Division CFMEU. The TCF Sector is seeking a new part-time Outwork Outreach Officer to join our high energy, passionate, progressive Compliance team in New South Wales

As an Outwork Outreach Officer, you will:

 • Visit and meet with workers in TCF factories, sweatshops and home-based work environments

 • Plan outworker events, providing information and advice on workers and Outworkers’ rights

 • Assist to ensure workplaces are compliant

 • Report to the National Compliance officer

  Does this sound like you?

  Experience and Qualifications

 • Vietnamese language is required

 • Experience as an organiser in a union or community context may be an advantage

 • Experience as a delegates / worker in the industry may be an advantage

 • Passion for the union movement.

 • Good verbal and written communication skills.

 • Demonstrated recruitment, organising and negotiation skills.

 • Ability to communicate with people from diverse backgrounds.

  1. Experience working with migrant and non-English speaking background communities.

  2. Experience in activist campaigns.

 • Ability to work both independently and as part of a team.

 • Capacity to work irregular working hours

  Interested? Other information you should know

Applicants must be residents who are eligible to work in Australia and must have eligibility to obtain a Right of Entry Permit.

The position will be based in Sydney.

An attractive remuneration package, commensurate with relevant experience and competence, will be offered to the successful applicant.

How to apply for this job:
Applications should address the Selection Criteria and be submitted by email to Maria Kaplanis,
[email protected] no later than 5pm on Friday 4th February 2022.

Nhân Tiếp Cận TCF - CFMEU Manufacturing Division, NSW “Bộ Phận Sn Xuất” (Cần biết Tiếng Việt)

Hn chót nộp đơn –Thứ Sáu, 4 tháng 2 năm 2022 lúc 5g chiều

Bộ phận Sn Xuất là một bộ phận ca Nghiệp đoàn Xây Dựng Lâm Nghiệp Hàng Hi Hầm Mỏ và Năng Lượng. Các ngành nghề ca chúng tôi bao gồm Dệt, Quần Áo & Giày Dép, lâm nghiệp, chế biến gỗ, mộc & sn phẩm xây cất, công việc thuộc về xây dựng như tráng men, tri sàn nhà, chế to các loi bàn ghế, sn xuất kiếng, chế biến giấy, vật dng thuộc về nội thất.

CƠ SỞ TUYỂN DNG: Bộ phận sn xuất ca CFMEU
LOI CÔNG VIỆC: Bán thời gian 5 ngày mỗi hai tuần
Phân lo
i: Binh vực & Chiến dch, Nghiệp đoàn & Quyền lợi cho Công Nhân, mời gi gia nhập nghiệp đoàn
Lãnh Vực: Không vì lợi nhuận (Not For Profit)
Địa điểm: Sydney, NSW

Nhân viên tiếp cận ngành Dệt Quần Áo & Giày Dép (TCF)

Làm việc trong ngành Dệt Quần Áo & Giày Dép (TCF) ca bộ phận sn xuất CFMEU. Ngành TCF cần tuyển dng một Nhân Viên Tiếp Cận bán thời gian để làm việc với nhóm kiểm tra về tuân thủ đầy nhiệt huyết, đam mê với công việc và cầu tiến ti NSW

Với tcách là một nhân viên tiếp cận, quý vs:

 • Đến thm và tiếp xúc với công nhân trong các hãng xưởng thuộc ngành Dệt, Quần Áo & Giày

  Dép, ni công nhân bbóc lột và công nhân làm may ti nhà

 • Lên kế hoch các sự kiện cho người may ti nhà, cung cấp thông tin và cố vấn về quyền lợi

  ca công nhân và người may ti nhà

 • Hỗ trợ để bo đảm ni làm việc tuân thluật pháp

 • Báo cáo với Viên Chức Kiểm Tra Toàn Quốc

  Điều này có phù hợp với quý vkhông?

  Kinh nghiệm và Trình độ

 • Tiếng Việt bắt buộc

 • Có Kinh nghiệm làm việc trong nghiệp đoàn (organiser) hoặc về lãnh vực cộng đồng là một lợi

  thế

 • Có kinh nghiệm là người được y nhiệm (delegates) hoặc công nhân trong ngành này là một

  lợi thế

 • Đam mê phong trào nghiệp đoàn

 • Có năng khiếu giao tiếp bằng lời nói và văn bản

 • Chứng minh sự thu hút công nhân gia nhập nghiệp đoàn, tổ chức và chuyên môn trong việc

  thương lượng hợp đồng

 • Có khnng giao tiếp với những người từ nguồn gốc và văn hoá khác nhau

  1. Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng người di dân không nói tiếng Anh

  2. Có kinh nghiệm trong các chiến dch ca nhà hoạt động

 • Có khnng làm việc độc lập cng nhchung trong một nhóm

 • Có thể làm việc với giờ giấc bất thường khi được yêu cầu

  Điều thú v? Những chi tiết khác quý vcần biết

  Ứng viên phải là cư dân hội đủ điều kiện làm việc ti Úc và phải đồng ý để có Giấy Cho Phép vào hãng “Right of Entry Permit”

  Vị trí này có trụ sở tại Sydney
  Ứng viên đượ
  c tuyển chn snhận mức lương hấp dẫn, xứng đáng với tài năng và kinh nghiệm. Cách nộp đơn cho công việc này:

  Đơn xin cần Hội Đủ Các Điều Kiện Nêu trên xin gửi qua email, đến Maria Kaplanis [email protected] trễ nhất là Thứ Sáu, 04 tháng 2 nm 2022 lúc 5 giờ chiều. 

 Home

Authorised by Michael O'Connor, National Secretary,165 Bouverie Street Carlton 3053